Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF, SUMIFS trong excel

=SUMIF( Bôi đen cột chứa điều kiện cần tính tổng, điều kiện tính tổng nằm trong dấu nháy kép, bôi đen cột cần tính tổng)
hoặc:
=SUMIF( Bôi đen cột chứa điều kiện cần tính tổng; điều kiện tính tổng nằm trong dấu nháy kép; bôi đen cột cần tính tổng)
SUMIFS
Cộng các ô trong vùng lựa chọn thõa nhiều điều kiện

Cú pháp
SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteri a_range2,criteria2…)

Sum_range là các ô cần tính tổng, bao gồm các caon số, tên vùng, mãng hay các tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hay chứa chuỗi (Text) sẽ bị bỏ qua.

Criteria_range1, criteria_range2, … có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để liên kết với các điều kiện cho vùng.

Criteria1, criteria2, … có thể có từ 1 đến 127 điều kiện ở dạng cọn số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi. Ví dụ các điều kiện như: 32, “32”, “>32”, “apples”, B4.

Ghi chú
Mỗi ô trong vùng sum_range chỉ được cộng khi thõa tất cả các điều kiện
Ô trong sum_range thõa điều kiện (True) tương đương với số 1, và không thõa điều kiện (False) tương đương với số 0 (zero)
Mỗi criteria_range phải có cùng kích thước và hình dạng giống với sum_range. Ví dụ kích thước của sum_range là 3×2 (3 dòng 2 cột) thì criteria_range phải có kích thước là 3×2
Ta có thể sử dụng các ký tự thay thế như ?, * trong điều kiện. Dấu ? thay cho một ký tự nào đó và dấu * thay cho một chuỗi nào đó. Khi điều kiện lại là dấu ? hay * thì bạn đặt thêm dấu ~ phía trước nó.

Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/

Có thể sử dụng trên nhiều sheet khác nhau, hoặc trên nhiều file khác nhau.
=SUMIF(rồi chọn từ cell tới cell (có thể khác sheet, khác file);”Điều kiện”;chọn từ cell tới cell (có thể khác sheet, khác file)
hoặc:

=SUMIF(rồi chọn từ cell tới cell (có thể khác sheet, khác file);cell điều kiện;chọn từ cell tới cell (có thể khác sheet, khác file)

Chú ý:
Nếu dùng ; không được, có thể dùng , và ngược lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s