Combobox

Combobox

Fill datasource cho combobox:

private void InitComboKey()
        {
            // Có nhiếu cách Lấy datasource : ở đây lấy từ 1 datatable fill vào datasrouce của combobox

         DBKEYFILTER.DBKeyFillterDataSet.AD_ColumnKeyDataTable table = Query.GetAllKey();
            
            if (table != null && table.Rows.Count > 0)
            {
                cbKey.DisplayMember = “Name”; // Thông tin hiển thị trên combobox
                cbKey.ValueMember = “Index”; //Thông tin giá trị của combobox
                cbKey.DataSource = table; // Datasource là 1 table
            }
            
        }

Sắp xếp items trong combobox theo thứ tự alpha: properties của combobox : Sorted = true

Thiết lập thuộc tính autocomplete để khi gõ chữ vào combobox thì danh sách sẽ hiển thị theo chữ cái ta đang gõ: thiết lập properties cho combobox như sau:

DropDownStyle = DropDown (cho phép gõ chữ vào ô của combobox)

AutocompleteMode : SuggestAppend (vừa sổ xuống danh sách khớp với ký tự, vừa lấy item trên cùng để append vào ô của combobox)

AutocompleteSource : ItemList –> neu Combobox.DataSource = ? (lay du lieu tu day)

hoặc:

AutocompleteCustomSource : CustomSource
thì : AutoCompleteSource.DataSource = ?? ( lấy dữ liệu từ đây).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s