Window Form (C#)

Cài đặt phím tắt khi lap trinh window form:

public FrmInsert()

{

InitializeComponent();

this.KeyPreview = true;

}

Để xử lý phím tắt trong windows form, ta phải cài đặt xử lý cho 1 trong những sự kiện nhấn phím trên Form như KeyUp, KeyDown (cài đặt cho 2 sự kiện này như nhau).

Khi xử lý cho các sự kiện này, phím được bấm từ bàn phím được truyền vào chương trình thông qua tham số sự kiện phím (KeyEventArgs) e.
Một số thuộc tính của tham số sự kiện phím e:
+ Alt: giá trị trả về là true: phím Alt được bấm, false: phím Alt không được bấm.
+ Control: giá trị trả về là true: phím Control được bấm, false: phím Control không được bấm.
+ Shift: giá trị trả về là true: phím Shift được bấm, false: phím Shift không được bấm.
+ KeyCode/ KeyData: giá trị trả về là mã/giá trị (trong danh sách các phím của Lớp Keys) của phím được bấm trên bàn phím.
+ KeyValue: giá trị trả về là mã ASCII (số nguyên) của phím được bấm trên bàn phím. Tham khảo thêm bảng Mã ASCII tại đây.

private void FrmInsert_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Control)
      {
        if (e.KeyCode == Keys.P) chbPrimaryKey.Checked = !chbPrimaryKey.Checked;
        else if (e.KeyCode == Keys.R)
        {
          if (txtKey.Focused) chbKeyNoRef.Checked = !chbKeyNoRef.Checked;
          else if (txtTable.Focused) chbTableNoRef.Checked = !chbTableNoRef.Checked;
          else
          {
            chbKeyNoRef.Checked = !chbKeyNoRef.Checked;
            chbTableNoRef.Checked = !chbTableNoRef.Checked;
          }
        }
      }
    }

1.Nhấn phím Enter:
if (e.KeyData == Keys.Enter) { // do something }
if (e.KeyValue == 13) // Mã ASCII của phím Enter là 13 { // do something }

2.Nhấn tổ hợp phím CTRL + E :
if (e.Control && e.KeyCode == Keys.E) { // do something }
3.Nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + E:
if (e.Control && e.Shift && e.KeyCode == Keys.E) { // do something }
4.Nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + SHIFT + X
 if (e.Control && e.Alt && e.Shift && e.KeyCode == Keys.X) { // do something }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s