Link demo

ABC
HyperLink
LinkButton

AAA

Các yêu cầu sau khi xác nhận
Yêu cầu tháng 07/2010
1. Nhân sự:
– Thông tin nhân viên: thêm thông các thông tin sau
+ Ngày cấp (passport)
+ Ngày hết hạn (passport)
+ Ngày cấp (Visa)
+ Ngày hết hạn ( Visa)  có thông tin nhưng chưa cập nhật được (báo thông tin đã tồn tại nhưng xem lại thì ko có thông tin)
– BHXH: thay ngày hết hạn thành ngày bảo lưu.  cho phép đến…. (ko thời hạn)
– Phụ lục HĐ chỗ đến ngày có dấu check “ko thời hạn”
– Thêm chức năng nhập thời gian tạm nghỉ để tính thâm niên công việc (dùng để tính bonus)Mục đích của việc tính thâm niên là để tính thưởng, điều chỉnh lương cuối năm, trợ cấp thôi việc.
Nhưng về việc tính thưởng và điều chỉnh thì chỉ cần xuất thông tin thâm niên của nhân viên
2. Chấm Công
– Ca làm việc:
+ Ca hành chánh từ 8h đếnb 17h (ngoài công trường có thể từ 7h30 – 16h30): việc thiết lập thông tin ca linh động cho người dùng điều chỉnh mốc thời gian.
+ Làm thêm ngày bình thường: OT1(150%) từ 17 đến 22h, OT2(180%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
+ Làm thêm ngày nghỉ: OT3(200%) từ 8h đến 22h, OT4(230%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau
+ Làm thêm ngày lễ: OT5(300%) cho toàn bộ thời gian làm việc
Thời gian làm thêm có thể được thiết lập linh động (vì công trường và văn phòng có thể khác nhau)
– Chấm công có tính trừ giờ ra giữa giờ theo máy trong thời gian làm OT(sau 17h ở văn phòng/ sau 16h30 ở công trường) và thời gian ra lớn hơn 30 phút. OPTION còn chờ duyệt
3. Tính Lương
– Thêm qui định là tính theo Lương OT văn phòng hay công trường (Trong phần thiết lập thông tin lương) để phân biệt nhân viên đó là nhân viên công trường hay văn phòng mà biết công thức tính OT phù hợp
– Công thức tính lương OT:
+ Văn phòng: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) / 22 ngày công
+ Công trường: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) + Phục cấp công trường / 26 ngày công.
– Công thức tính lương:
+ Lương = Lương Cơ bản + Lương OT + Các khoản phụ cấp – Các khoản tiền trừ – Các khoản tiền trừ chế độ (BHYT, BHXH, BHTN..) – Thuế TNCN.
– Lương đóng bảo hiểm = Lương thoã thuận.
 Cách tính OT có thay đổi, như trước đây thì nếu là công trường thì sẽ chia cho 26, VP thì chia cho 22, nhưng giờ thì cả ctrường và VP đều chia cho 22. Nhưng phụ cấp thì vẫn chia như cũ (Ctr là 26 và VP là 22).  con số chia cho 22 hay 26 có thể thay đổi
Các yêu cầu sau khi xác nhận
Yêu cầu tháng 07/2010
1. Nhân sự:
– Thông tin nhân viên: thêm thông các thông tin sau
+ Ngày cấp (passport)
+ Ngày hết hạn (passport)
+ Ngày cấp (Visa)
+ Ngày hết hạn ( Visa)  có thông tin nhưng chưa cập nhật được (báo thông tin đã tồn tại nhưng xem lại thì ko có thông tin)
– BHXH: thay ngày hết hạn thành ngày bảo lưu.  cho phép đến…. (ko thời hạn)
– Phụ lục HĐ chỗ đến ngày có dấu check “ko thời hạn”
– Thêm chức năng nhập thời gian tạm nghỉ để tính thâm niên công việc (dùng để tính bonus)Mục đích của việc tính thâm niên là để tính thưởng, điều chỉnh lương cuối năm, trợ cấp thôi việc.
Nhưng về việc tính thưởng và điều chỉnh thì chỉ cần xuất thông tin thâm niên của nhân viên
2. Chấm Công
– Ca làm việc:
+ Ca hành chánh từ 8h đếnb 17h (ngoài công trường có thể từ 7h30 – 16h30): việc thiết lập thông tin ca linh động cho người dùng điều chỉnh mốc thời gian.
+ Làm thêm ngày bình thường: OT1(150%) từ 17 đến 22h, OT2(180%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
+ Làm thêm ngày nghỉ: OT3(200%) từ 8h đến 22h, OT4(230%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau
+ Làm thêm ngày lễ: OT5(300%) cho toàn bộ thời gian làm việc
Thời gian làm thêm có thể được thiết lập linh động (vì công trường và văn phòng có thể khác nhau)
– Chấm công có tính trừ giờ ra giữa giờ theo máy trong thời gian làm OT(sau 17h ở văn phòng/ sau 16h30 ở công trường) và thời gian ra lớn hơn 30 phút. OPTION còn chờ duyệt
3. Tính Lương
– Thêm qui định là tính theo Lương OT văn phòng hay công trường (Trong phần thiết lập thông tin lương) để phân biệt nhân viên đó là nhân viên công trường hay văn phòng mà biết công thức tính OT phù hợp
– Công thức tính lương OT:
+ Văn phòng: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) / 22 ngày công
+ Công trường: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) + Phục cấp công trường / 26 ngày công.
– Công thức tính lương:
+ Lương = Lương Cơ bản + Lương OT + Các khoản phụ cấp – Các khoản tiền trừ – Các khoản tiền trừ chế độ (BHYT, BHXH, BHTN..) – Thuế TNCN.
– Lương đóng bảo hiểm = Lương thoã thuận.
 Cách tính OT có thay đổi, như trước đây thì nếu là công trường thì sẽ chia cho 26, VP thì chia cho 22, nhưng giờ thì cả ctrường và VP đều chia cho 22. Nhưng phụ cấp thì vẫn chia như cũ (Ctr là 26 và VP là 22).  con số chia cho 22 hay 26 có thể thay đổiCác yêu cầu sau khi xác nhận
Yêu cầu tháng 07/2010
1. Nhân sự:
– Thông tin nhân viên: thêm thông các thông tin sau
+ Ngày cấp (passport)
+ Ngày hết hạn (passport)
+ Ngày cấp (Visa)
+ Ngày hết hạn ( Visa)  có thông tin nhưng chưa cập nhật được (báo thông tin đã tồn tại nhưng xem lại thì ko có thông tin)
– BHXH: thay ngày hết hạn thành ngày bảo lưu.  cho phép đến…. (ko thời hạn)
– Phụ lục HĐ chỗ đến ngày có dấu check “ko thời hạn”
– Thêm chức năng nhập thời gian tạm nghỉ để tính thâm niên công việc (dùng để tính bonus)

Mục đích của việc tính thâm niên là để tính thưởng, điều chỉnh lương cuối năm, trợ cấp thôi việc.
Nhưng về việc tính thưởng và điều chỉnh thì chỉ cần xuất thông tin thâm niên của nhân viên
2. Chấm Công
– Ca làm việc:
+ Ca hành chánh từ 8h đếnb 17h (ngoài công trường có thể từ 7h30 – 16h30): việc thiết lập thông tin ca linh động cho người dùng điều chỉnh mốc thời gian.
+ Làm thêm ngày bình thường: OT1(150%) từ 17 đến 22h, OT2(180%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
+ Làm thêm ngày nghỉ: OT3(200%) từ 8h đến 22h, OT4(230%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau
+ Làm thêm ngày lễ: OT5(300%) cho toàn bộ thời gian làm việc
Thời gian làm thêm có thể được thiết lập linh động (vì công trường và văn phòng có thể khác nhau)
– Chấm công có tính trừ giờ ra giữa giờ theo máy trong thời gian làm OT(sau 17h ở văn phòng/ sau 16h30 ở công trường) và thời gian ra lớn hơn 30 phút. OPTION còn chờ duyệt
3. Tính Lương
– Thêm qui định là tính theo Lương OT văn phòng hay công trường (Trong phần thiết lập thông tin lương) để phân biệt nhân viên đó là nhân viên công trường hay văn phòng mà biết công thức tính OT phù hợp
– Công thức tính lương OT:
+ Văn phòng: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) / 22 ngày công
+ Công trường: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) + Phục cấp công trường / 26 ngày công.
– Công thức tính lương:
+ Lương = Lương Cơ bản + Lương OT + Các khoản phụ cấp – Các khoản tiền trừ – Các khoản tiền trừ chế độ (BHYT, BHXH, BHTN..) – Thuế TNCN.
– Lương đóng bảo hiểm = Lương thoã thuận.
 Cách tính OT có thay đổi, như trước đây thì nếu là công trường thì sẽ chia cho 26, VP thì chia cho 22, nhưng giờ thì cả ctrường và VP đều chia cho 22. Nhưng phụ cấp thì vẫn chia như cũ (Ctr là 26 và VP là 22).  con số chia cho 22 hay 26 có thể thay đổi

Các yêu cầu sau khi xác nhận
Yêu cầu tháng 07/2010
1. Nhân sự:
– Thông tin nhân viên: thêm thông các thông tin sau
+ Ngày cấp (passport)
+ Ngày hết hạn (passport)
+ Ngày cấp (Visa)
+ Ngày hết hạn ( Visa)  có thông tin nhưng chưa cập nhật được (báo thông tin đã tồn tại nhưng xem lại thì ko có thông tin)
– BHXH: thay ngày hết hạn thành ngày bảo lưu.  cho phép đến…. (ko thời hạn)
– Phụ lục HĐ chỗ đến ngày có dấu check “ko thời hạn”
– Thêm chức năng nhập thời gian tạm nghỉ để tính thâm niên công việc (dùng để tính bonus)

Mục đích của việc tính thâm niên là để tính thưởng, điều chỉnh lương cuối năm, trợ cấp thôi việc.
Nhưng về việc tính thưởng và điều chỉnh thì chỉ cần xuất thông tin thâm niên của nhân viên
2. Chấm Công
– Ca làm việc:
+ Ca hành chánh từ 8h đếnb 17h (ngoài công trường có thể từ 7h30 – 16h30): việc thiết lập thông tin ca linh động cho người dùng điều chỉnh mốc thời gian.
+ Làm thêm ngày bình thường: OT1(150%) từ 17 đến 22h, OT2(180%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
+ Làm thêm ngày nghỉ: OT3(200%) từ 8h đến 22h, OT4(230%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau
+ Làm thêm ngày lễ: OT5(300%) cho toàn bộ thời gian làm việc
Thời gian làm thêm có thể được thiết lập linh động (vì công trường và văn phòng có thể khác nhau)
– Chấm công có tính trừ giờ ra giữa giờ theo máy trong thời gian làm OT(sau 17h ở văn phòng/ sau 16h30 ở công trường) và thời gian ra lớn hơn 30 phút. OPTION còn chờ duyệt
3. Tính Lương
– Thêm qui định là tính theo Lương OT văn phòng hay công trường (Trong phần thiết lập thông tin lương) để phân biệt nhân viên đó là nhân viên công trường hay văn phòng mà biết công thức tính OT phù hợp
– Công thức tính lương OT:
+ Văn phòng: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) / 22 ngày công
+ Công trường: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) + Phục cấp công trường / 26 ngày công.
– Công thức tính lương:
+ Lương = Lương Cơ bản + Lương OT + Các khoản phụ cấp – Các khoản tiền trừ – Các khoản tiền trừ chế độ (BHYT, BHXH, BHTN..) – Thuế TNCN.
– Lương đóng bảo hiểm = Lương thoã thuận.
 Cách tính OT có thay đổi, như trước đây thì nếu là công trường thì sẽ chia cho 26, VP thì chia cho 22, nhưng giờ thì cả ctrường và VP đều chia cho 22. Nhưng phụ cấp thì vẫn chia như cũ (Ctr là 26 và VP là 22).  con số chia cho 22 hay 26 có thể thay đổi

Các yêu cầu sau khi xác nhận
Yêu cầu tháng 07/2010
1. Nhân sự:
– Thông tin nhân viên: thêm thông các thông tin sau
+ Ngày cấp (passport)
+ Ngày hết hạn (passport)
+ Ngày cấp (Visa)
+ Ngày hết hạn ( Visa)  có thông tin nhưng chưa cập nhật được (báo thông tin đã tồn tại nhưng xem lại thì ko có thông tin)
– BHXH: thay ngày hết hạn thành ngày bảo lưu.  cho phép đến…. (ko thời hạn)
– Phụ lục HĐ chỗ đến ngày có dấu check “ko thời hạn”
– Thêm chức năng nhập thời gian tạm nghỉ để tính thâm niên công việc (dùng để tính bonus)

Mục đích của việc tính thâm niên là để tính thưởng, điều chỉnh lương cuối năm, trợ cấp thôi việc.
Nhưng về việc tính thưởng và điều chỉnh thì chỉ cần xuất thông tin thâm niên của nhân viên
2. Chấm Công
– Ca làm việc:
+ Ca hành chánh từ 8h đếnb 17h (ngoài công trường có thể từ 7h30 – 16h30): việc thiết lập thông tin ca linh động cho người dùng điều chỉnh mốc thời gian.
+ Làm thêm ngày bình thường: OT1(150%) từ 17 đến 22h, OT2(180%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
+ Làm thêm ngày nghỉ: OT3(200%) từ 8h đến 22h, OT4(230%) từ 22h đến 6h sáng hôm sau
+ Làm thêm ngày lễ: OT5(300%) cho toàn bộ thời gian làm việc
Thời gian làm thêm có thể được thiết lập linh động (vì công trường và văn phòng có thể khác nhau)
– Chấm công có tính trừ giờ ra giữa giờ theo máy trong thời gian làm OT(sau 17h ở văn phòng/ sau 16h30 ở công trường) và thời gian ra lớn hơn 30 phút. OPTION còn chờ duyệt
3. Tính Lương
– Thêm qui định là tính theo Lương OT văn phòng hay công trường (Trong phần thiết lập thông tin lương) để phân biệt nhân viên đó là nhân viên công trường hay văn phòng mà biết công thức tính OT phù hợp
– Công thức tính lương OT:
+ Văn phòng: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) / 22 ngày công
+ Công trường: Lương ngày OT = Lương cơ bản (Lương thoã thuận) + Phục cấp công trường / 26 ngày công.
– Công thức tính lương:
+ Lương = Lương Cơ bản + Lương OT + Các khoản phụ cấp – Các khoản tiền trừ – Các khoản tiền trừ chế độ (BHYT, BHXH, BHTN..) – Thuế TNCN.
– Lương đóng bảo hiểm = Lương thoã thuận.
 Cách tính OT có thay đổi, như trước đây thì nếu là công trường thì sẽ chia cho 26, VP thì chia cho 22, nhưng giờ thì cả ctrường và VP đều chia cho 22. Nhưng phụ cấp thì vẫn chia như cũ (Ctr là 26 và VP là 22).  con số chia cho 22 hay 26 có thể thay đổi

123456

      Đoạn text với name =”wapp_topic20″”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s