Viết Blog

Tách bài viết thành nhiều trang

Bạn có biết, bạn có thể tách một bài viết thành nhiều trang không? ^^

Rất đơn giản, khi viết 1 bài viết hay trang mới, chọn chế độ HTML và dán vào đó dòng sau vào vị trí bạn muốn tách trang

1 <!--nextpage-->

Ví dụ thẻ này trong bài viết này được mình đặt ở đây

Bạn có thể sử dụng nó nhiều lần trong 1 bài để chia thành nhiều trang tùy theo ý thích, liên kết dẫn tới các trang còn lại sẽ được đặt ở dưới bài viết đó.

Ví dụ, bạn có thể bấm vào link trang 2 ở dưới để dẫn tới phần tiếp theo của bài viết này ^^

Follow: http://tieuxuyen.wordpress.com/2011/07/19/wordpress-5-next-page-more/

Xem trực tiếp trong blog này: click đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s